ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
НОВОСТИ И АНОНСЫ.

Питання настання форс-мажорних обставин (FORCE MAJEUR), внаслідок воєнної агресії росії проти України, стало актуальним для багатьох суб’єктів господарювання: зруйноване майно та виробничі потужності, об’єкти нерухомості та транспортні засоби, обмеження валютних платежів та податкові зобов’язання, проблеми з виконанням положень за господарськими договорами та можливість звільнення від штрафних санкцій у випадку несвоєчасного виконання такого зобов’язання.

Однак чи всі події є форс-мажором, і що робити з виконанням господарських договорів та інших зобов’язань?

На жаль, не всі обставини спричинені війною можуть бути форс-мажором.

 

В даній публікації, на основі найпоширеніших запитань, ми хочемо висвітлити основні положення законодавства стосовно форс-мажору як підстави для звільнення від відповідальності за неналежне та несвоєчасне виконання зобов’язань.

 

Перше, на що хотілося б дати чітку відповідь: що може визнаватись форс-мажором та чи є введення воєнного стану на всій території України форс-мажором?

В українському законодавстві форс-мажор ще іменується «обставинами непереборної сили». Тобто, під форс-мажором потрібно розуміти надзвичайні та невідворотні обставини, які не залежать від волі особи, і призводять до об’єктивної неможливості виконання зобов’язань.

Частиною 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі — Закон про ТПП) визначено примірний перелік обставин непереборної сили. Серед цього переліку можемо виділити такі як: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення.

Згідно зі ст. 79 Конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» (Віденська конвенція 1980, CISG)  — сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї нерозумно було очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення договору або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків.

Крім того, у відповідності до Правил Міжнародної Торгової Палати по врегулюванню договірних відносин (ICC Publication Nо 421 (0) on Force Majeure and Hardship) — перешкода, зазначена в ст. 79 Конвенції, може статися через оголошену чи неоголошену війну, громадянську війну, заворушення та революції, акти піратства, саботаж тощо (перелік не є вичерпним).

Зауважуємо, Листом ТПП України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 встановлено, що обставини, які виникли з 24.02.2022 року, є форс-мажором.

Саме тому, воєнний стан може бути визнано обставинами форс-мажору в конкретних договірних відносинах.

 

Наступне питання: чи є настання форс-мажору підставою для невиконання взятих на себе договірних зобов’язань?

Відповідь на питання є однозначною – «ні». Це зумовлено тим, що саме по собі настання форс-мажору (введення воєнного стану) не є підставою для звільнення сторін від виконання взятих на себе зобов’язань за договором. Вказані обставини є лише підставою для можливості звільнення від застосування відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань.

 

Стосовно правового статусу Листа ТПП України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1, який його характер?

Тут варто зазначити, що відповідно до роз’яснень ТПП України, цей Лист носить виключно інформаційно-довідковий характер і не є безумовною підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань.

 

Чи можна з таким Листом ТПП звертатися до контрагента з повідомлення про настання обставин, які зумовлюють неможливість виконання своїх обов’язків за договором?

Так, звичайно, для підкріплення своєї позиції про неможливість виконання своїх договірних обов’язків, Ви можете посилатися на лист ТПП під час направлення повідомлення про настання таких обставин своєму контрагентові. При цьому додатково варто звертатись до ТПП України та регіональних палат стосовно отримання сертифікату чи висновку.

 

Чи можна посилатися на форс-мажор, якщо у договорі відсутні будь-які згадки про нього?

Так, сторона договору може посилатися на настання форс-мажорних обставин, як підставу для звільнення від відповідальності за договором, навіть у випадку відсутності згадки про нього у договорі.

В той же час, така особа є навіть у більш вигідному становищі, оскільки до неї не застосовується особливості порядку повідомлення про настання форс-мажору, строк такого повідомлення та вимоги про пред’явлення сертифікату ТПП, що підтверджує настання форс-мажорних обставин, які зазвичай прописуються в договорі.

 

Який документ згідно з чинним законодавством є актом, що засвідчує настання форс-мажору?

Згідно із Законом про ТПП таким документом є сертифікат ТПП, який видається протягом 7 днів з дня звернення заявника.

 

Чи видають наразі ТПП сертифікати?

Так, органи ТПП видають сертифікати, що підтверджують настання форс-мажорних обставин.

 

Чи є введення воєнного стану безумовною підставою для видачі сертифікату ТПП, що засвідчує настання форс-мажору?

Ведення воєнного стану не є безумовною підставою видачі сертифікату ТПП. Стороні договору необхідно довести причинно-наслідковий зв’язок між введенням воєнного стану і неможливістю виконання зобов’язання. Така неможливість, наприклад, може бути пов’язаною із мобілізацією більшої частини працівників, пошкодженням шляхів сполучення, якими має здійснювати постачання продукції, пошкодженням чи знищенням основних засобів виробництва тощо.

 

Чи має сертифікат ТПП обов’язковий (преюдиційний) характер для суду?

Верховний Суд у своїй постанові у справі №910/9258/20 дійшов висновку, що: «форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов’язання».

 

Чи застосовуються положення про форс-мажор до виконання грошових зобов’язань?

Ні, до цього виду зобов’язань положення про форс-мажор, як підставу для звільнення від виконання грошових зобов’язання, ми застосувати не можемо, що також підтверджується судовою практикою.

Так, відповідно до Постанови Верховного Суду України від 10.06.2015 № 3-216гс15: «окупація території АР Крим Російською Федерацією та пов’язана із цим неможливість позивачеві здійснювати господарську діяльність не мають ознак надзвичайності чи невідворотності для виконання обов’язку за кредитним договором, не перебувають у причинному зв’язку із неповерненням грошей за кредитним договором, а позивач не надав доказів вжиття ним усіх залежних від нього заходів щодо належного виконання зобов’язання та неможливості запобігти збиткам позивача».

Проте, якщо форс-мажорні обставини вплинули на неможливість виконання грошових зобов’язань, наприклад обмеження на проведення грошових платежів або здійснення валютних платежів, — вказані обставини можуть бути визнані форс-мажором.

Також, на підтвердження істотної зміни обставин в питанні регулювання неможливості виконання саме грошових зобов’язань за договорами (контрактами), Ви можете отримати висновок ТПП (HARDSHIP).

Відповідно, компанії, які втратили можливість з об’єктивних причин, в тому числі і війни, виконувати господарські зобов’язання можуть спиратись на положення законодавства як підставу зміни чи розірвання договору, — настання істотної зміни обставин.

В Україні відповідний висновок можна отримати від ТПП України та її регіональних органів.

Для забезпечення успішного підтвердження обставин і отримання вказаного висновку, необхідно підготувати та надати обґрунтовані докази настання істотної зміни обставини, — і компанія може отримати висновок про HARDSHIP, що є підставою для зміни умов договору та\або його розірвання.

Процитуємо висновок, отриманий на запит наших клієнтів:

«Керуючись ст. 79 Конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» (Віденська конвенція 1980, CISG) та ст. 3, 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. торгово-промислова палата засвідчує настання істотної зміни обставин (FORCE MAJEUR AND HARDSHIP), що складаються з сукупності негативних факторів, які впливають на виконання  ТОВ «К» своїх зобов’язань за Контрактом №111111 від 12.05.2018 року.»1

  1. Назва компанії та реквізити Договору змінені відповідно до політики конфіденційності.

 

Стаття розміщена в виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН компанії ЛІГА ЗАКОНhttps://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013998?from=accountant_and_law&hide=true

Сайт електронного видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН компанії ЛІГА ЗАКОН https://bz.ligazakon.ua/ua/

 

З повагою,

Ярина Паш за участю Андрія Духницького та Аліни Члдрян

команда Crowe Mikhailenko

ru_RUРусский